نام , نام خانوادگی : بهمن فراهانی

سمت: کارشناس  کانه‌آرائی

 مدرک: کارشناسی

 

نام , نام خانوادگی : مجتبی عباسی

سمت: تکنیسین کانه آرایی

 مدرک:  کاردانی

 

نام , نام خانوادگی :  غلامرضا رعنارفتار

سمت: تکنیسین کانه آرایی

 مدرک :دیپلم